0trace Kali linux - Cách sử dụng 0trace.sh trong Kali linux


0trace python được viết bởi Michal Zalewski's, là công cụ dùng để  "traceroute", Lợi ích quan trọng của việc sử dụng một kết nối đã được thiết lập và kết hợp các gói tin TCP để gửi một đầu dò dựa trên TTL là lưu lượng truy cập đó được phép thông qua thông qua nhiều bức tường lửa và các biện pháp bảo vệ khác mà không cần kiểm tra thêm và nó được tích hợp sẵn trong Kali linux.
 Cách sử dụng khá đơn giản :
  -Sau đây là cách chạy thông qua port 80 của một router nào đó
    Example : Cần một IP nào đố để tiến hành,đơn giản như nslookup trang vnexpress dot net. 
    - Mở tool 0trace có sẵn trong Kali và nslookup ta sẽ nhận được IP trả về của Vnexpress : 111.65.248.132

  -Ta biết rằng IP này nslookup từ website nên chắc chắn nó sẽ la port 80.
  -Mở thêm 1 Terminal 0trace lên và nhập thông tin sẵn như sau :
Run : Trước khi chạy các lệnh này copy sẵn GET / HTTP/1.0 chạy Terminal telnet trước khi hiện dòng Escape character is '^]'. thì pase GET / HTTP/1.0 enter 2 lần xong chuyển qua Terminal root@bad:~# /usr/bin/0trace.sh eth0 111.65.248.132 enter 1 lần đợi vài giây sẽ ra kết quả


Nhãn: