Automater Kali Linux - Công cụ phân tích website, Md5 Hash OSINT


Automater Kali linux là công cụ phân tích đánh giá website dựa theo IP, URL domain hoặc kiểm tra chuỗi MD5 hash ... phân tích kiểm tra phát hiện tìm file hoăc đoạn code mã hoá nguy hiểm chứa mã độc...

Option :
  -h, --help                                         : show trợ giúp
  -o OUTPUT, --output OUTPUT   : ghi file nội dung xử lý xong
  -b, --bot                                           : Đưa ra kết qua
  -f CEF, --cef CEF                           : Xuất file định dạng CEF
  -w WEB, --web WEB                    :Xuất file html
  -c CSV, --csv CSV                          : Xuất file csv
  -d DELAY, --delay DELAY           : Thay đổi Delay
  -s SOURCE, --source SOURCE   : Xuất ra xml
  --proxy PROXY                             : Thiết lập proxy
  Cấu trúc câu lệnh khá đơn giản :
           root@bad:~# automater vnexpress.net -o Filelog.txt

Cấu trúc -o output tương ứng với file được lưu (output : tên file), muốn xem file đã lưu vào đường dẫn của Automater.
                                      root@bad:/usr/share/automaterNhãn: