DMitry Kali Linux - Công cụ lookups thông tin domain website


DMitry (Deepmagic Information Gathering Tool) là công cụ tích hợp sẵn bên trong Kali Linux có chức năng lookups thông tin domain website, thu thập thông tin của domain phụ , địa chỉ email, thông tin về thời gian hoạt động, quét cổng tcp, tìm kiếm whois, v.v .Để chạy tool DMitry thì ta dùng cú pháp sau :
      root@bad:~# dmitry -i nhxxxxxt.com 

Sau khi chạy lệnh trên tool sẽ tự động lookups thông tin và hiển thị trên màn hình, có nhiều option để lựa chọn như lưu kết quả thành file txt ...

Nhãn: