Red Hat - Quản trị DC trực tiếp trên Red Hat không cần RSAT client


Có nhiều các quản trị domain server trên Red Hat, như sử dụng RSAT cài trên một máy windown client nào đó hay Windowns server ... Vậy liệu có giải quyết bài toán này trên ngay chính con server Red Hat không, điều này là có thể nhưng yêu cầu người dùng hiểu sâu về Samba và Red Hat, biết cách gọi những function mình cần dùng bằng lệnh và biết được điều mình cần làm khi đụng đến và hiểu nó ngay cả khi không show thông tin rõ ràng như RSAT windowns.

Trong Samba có gì? Câu hỏi này sẽ xuất hiện khi bạn gọi các tool trong Samba ra.

[root@dc1 ~]# samba-tool -helpVidu : User :

[root@dc1 ~]# samba-tool user add -h

Thì sẽ show cách sử dụng cho mình, samba hỗ trợ người dùng khá tốt.


Usage: samba-tool user add <username> [<password>] [options]
 Thêm user thì sẽ add tên, password lựa chọn.... Trong phần help của mỗi user được sắp xếp theo một cấu trúc.
Nhãn: