Sophos UTM9 - Management Sophos - 1 System Settings


Giới thiệu cơ bản chức năng chính của function Management trong Sophos.

-System Settings :
   Chứa các config về thông tin dự án triển khai bao gồm : Organizational, Hostname, Time and Date,Shell Access, Scan Settings và Reset Configuration or Passwords.
+ Organizational : Một cá nhân tổ chức nào đó cần có thông tin về họ, đây là mục show thông tin.

Hostname : Là nơi chứa thông tin Domain name của bạn như phamquangloc.vn ...


Time and Date : Phần này thấy đơn giản nhưng khá quan trọng, chú ý cập nhật thông tin ngày giờ chính xác với thực tế, vì khi kiểm tra log hệ thống khá quan trọng, mục này dùng để cập nhật ngày giờ  tháng năm cho hệ thông.Shell Access : Phần khá thú vị cho những bạn thích CLI, hỗ trợ ssh shellshell và tuỳ chọn network, port và Authentication nội dung cần access.

Scan Settings : Sophos hỗ trợ khá tốt về mặt Anti Virus, nó tích hợp sẵn phần mềm diệt vào ngay project, bạn có thể chọn các loại phần mềm cơ bản sau.

Và cuối cùng là các loại Reset password theo yêu cầu của người dùng


Nhãn: