Kali linux - Deep Scanning - Hướng dẫn sử dụng Nbtstat Windowns để scan Netbios


Nbtstat được thiết kế để giúp khắc phục sự cố các sự cố về giải quyết tên NetBIOS. NetBios liệt kê các thông tin dịch vụ trong máy tính như kiểu dịch vụ, tên máy tương ứng với mỗi code dịch vụ như IIS, domain, group... Như bài hướng dẫn sử dụng  NetworkView để Draw Network Diagram thì tool cũng có scan thông tin NetBios. Nhưng Nbtstat là một công cụ tích hợp sẵn trong Windowns, cũng tạm thời gọi nó là cây nhà lá vườn mở CMD lên sử dụng không cần cài thêm từ bên ngoài.

Để sử dụng cũng khá đơn giản, mở CMD lên và gõ câu lệnh sau để biết các Option phù hợp

C:\>nbtstat -h
Đầu tiên ta xem xet các option là gì để lựa chọn phù hợp :


C:\>nbtstat -a 192.168.1.170 : Trả về thông tin NetBIOS name table and MAC addres


Sau khi trả về bản Name table thì ta cần hiểu nó là gì, mỗi dòng ký hiệu là gì. Name Table này là trả về các thông tin dịch vụ của một máy tính, để biết được thông tin các dịch vụ này thì các dịch vụ sẽ được đặt tên theo mỗi dòng code tươn ứng và dựa vào bản tham chiếu bên dưới để biết thông tin dịch vụ.-->
C:\>nbtstat -c : Liệt kê thông tin của các NetBios đã scan qua trước đó và được lưu vào cache
Show thông tin các IP đã scan qua và lưu vào bộ nhớ cache.


C:\>nbtstat -n : Liệt kê thông tin Name Table của máy local(Máy đang thực hiện lệnh scan)C:\>nbtstat -r : Tìm kiếm và đếm các thông tin tín hiệu broadcast truyền đi
C:\>nbtstat -R : Xoá các kết quả scan lưu trong chache


Nhãn: ,