UNIS Remote Manager - Phần 2 - Hướng dẫn cấu hình kết nối Unis với Sql Server


Như phần trước đã hướng dẫn chuyển Database từ Access sang Sql Server xong, phần này hướng dẫn cách cấu hình như thế nào để phần mềm này chạy được với Sql Server.


Theo mặc đinh thì khi cài đặt thì Unis sẽ cài ODBC Source Administrator là Access nên khi chuyển sang SQL thì Unis sẽ không hiểu Database sql nên cần phải chỉnh sửa lại ODBC.


Mặc định là Access thì config lại là SQl Server và thông tin connect tới Server này.


Tại sao User ở đây lại là unisuser thì xem bài hướng dẫn convert access sang sql server sẽ hiểu.


Chú ý : Cách tạo user cho Database này thì vào như sau
Ủy quyền User này có thể access database unis xong chuyển sang ODBC để dùng user này connect.

Cuối cùng vào Database sửa lại trường dữ liệu cho phù hợp (Thường sửa cái này do dùng PC convert rồi upload Database lên server, nếu làm trực tiếp lên server thì không cần thiết)Sửa lại cột tConnectServer cho thông tin phù hợp với Server và IP Server

Cuối cùng là xong, mở phần mềm lên và tận hưởng thành quản :)

Nhãn: