LPIC-System Administrator - Hướng dẫn tạo kết nối ISCSI Storage với ISCSI initiator trên Centos 7


Như hôm trước đã giải quyết xong vụ Tạo ISCSI Target trên Centos 7, xem như đã hoàn tất ok, Vậy hôm nay làm sao để lỗi LUN ra để dùng là một vấn đề tiếp theo.Vậy hôm nay thì bắt đầu như thế nào ???
Để nối tới vấn đề này cần định hình trước như sau : Tạo ra một ISCSI Target xong hoàn chỉnh, LUN cũng đã cấp phát xong, vậy làm sao để dụng, thì trên CentOS 7 muốn connect vào thì cần dùng ISCSI Initiator để connect, còn nó là gì thì xem bên dưới sẽ rõ :)

iSCSI Initiator là một công cụ kết nối lưu trữ ngoài ISCSI để lưu trữ các máy tính với một bộ điều hợp mạng Ethernet.

Trên Centos 7 cần cài nó nó  như sau :

[root@node01~]#  yum install iscsi-initiator-utils -y


Như thông thường thì khi cài xong mọi người cần chỉnh sửa initiatorname.iscsi với nội dung là đường dẫn tới server ISCSI, phần này không cần sửa để mặc định vẫn có thể connect như thường, nhưng mình khuyên nên sửa :)Nội dung bên dưới là thông tin của ISCSI TargetVà trước khi connect tới Target có thể discovery check thông tin như sau :Và sau khi connect thì dùng lệnh sau để check xem nhận chưa.
Kiểm tra các kết nối trên ISCSI InitiatorVà dùng Fdisk check xem có nhận thêm disk nào khôngNote : Còn trên windowns khi kết nối đến linux thì cũng tương tự không khác gì nhiều

Dùng ISCSI Initiator windowns connect vào server iscsi target linux

Tóm lại trên windows và linux không khác gì nhiều, chủ yếu là mức độ tư duy và nhìn nhận vấn đề, chuẩn và logic như nhau :)

Nhãn: