Asset Management - Hướng dẫn build Asset Management GLPI trên Centos 7


Nói đến Asset Management thì đa số những doanh nghiệp vừa và lớn thường dùng thì chắc hẳn ai cũng biết GLPI. Một công cụ quản lý khá hoàn hảo.GLPI là một công cụ phần mềm ITSM đáng kinh ngạc giúp bạn lập kế hoạch và quản lý các thay đổi CNTT một cách dễ dàng, giải quyết vấn đề hiệu quả khi chúng xuất hiện và cho phép bạn có được quyền kiểm soát hợp pháp đối với ngân sách CNTT và chi phí của bạn.


Tính ra thì GLPI sử dụng khá trực quan, dễ hiểu, lần đâu tiên tiếp xúc thì chắc hẳn một IT chịu khó để ý xíu thì sử dụng nó khá nhanh dễ hiểu, còn đặt thì ôi thôi cũng đơn giản không nhức đầu gì nhiều.

Để cài đặt GLPI  trên Centos 7 thì rất là nhanh, hầu như biết cấu hình php, mariadb, host apache ... thì được rồi.

Để cài đặt GLPI sẽ trình tự theo các bước sau :

Cài đặt Apache Httpd : Đến hẹn thì lại lên cứ theo motif cũ mà làm

[root@localhost ~]#yum install httpd -y

[root@localhost ~]#systemctl start httpd

[root@localhost ~]#systemctl enable httpd

Cũng như đã nói ở bài Hướng dẫn build Asset Management Snipe-IT trên Centos 7 cứ hình dung lên kế hoạch trước là xúc thôi.

Tạo Virtual host như sau :

[root@localhost ~]#vi /etc/httpd/conf.d/glpi.phamquangloc.local.conf

NameVirtualHost *:80
     ServerName glpi.phamquangloc.local
     ServerAlias www.glpi.phamquangloc.local
     DocumentRoot /var/www/glpi.phamquangloc.local/public_html
     ErrorLog /var/log/httpd/error.log 
     CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
   

Cài đặt PHP :

[root@localhost ~]#yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

[root@localhost ~]#yum install yum-utils

[root@localhost ~]#yum-config-manager --enable remi-php72   [Install PHP 7.2]

[root@localhost ~]#yum install php php-pdo php-mbstring php-tokenizer php-curl php-mysql php-ldap php-zip php-fileinfo php-gd php-dom php-mcrypt php-bcmath php-gd

Chỉnh sửa vài thông số cho PHP

[root@localhost ~]#vi /etc/php.inimemory_limit = 128M ;    
file_uploads = on ;
max_execution_time = 600 ; 
post_max_size = 16M
max_execution_time = 300
max_input_time = 300
date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh

Cài đặt MariaDB :  Thằng này thì không cần lăng tăng chọn phiên bản Database, cứ mới nhất là xúc sài thôi :)

[root@localhost ~]#vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

# MariaDB 10.2 CentOS repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name =  MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/rhel7-amd64/
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1[root@localhost ~]#yum repolist

[root@localhost ~]#yum install MariaDB-server MariaDB-client MariaDB-devel MariaDB-shared -y

[root@localhost ~]#systemctl start mysql.service

[root@localhost ~]#mysql_secure_installation

Tạo Database cho GLPI

[root@localhost ~]#mysql -u root -p

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi_db;

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'conchimnon';

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi_db.* TO 'glpi_admin'@'localhost';

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

[root@localhost ~]#quitCài đặt Git 

[root@localhost ~]#yum install git

Tạo thư mục chứa code GLPI

[root@localhost ~]#mkdir -p /var/www/glpi.phamquangloc.local/public_html

[root@localhost ~]#chown apache:apache -R /var/www/glpi.phamquangloc.local/public_html

[root@localhost ~]#chmod -R 775 /var/www/glpi.phamquangloc.local/

Git source code GLPI về host

[root@localhost ~]#cd /var/www/glpi.phamquangloc.local/public_html

[root@localhost public_html]#git clone https://github.com/glpi-project/glpi.git

[root@localhost public_html]# mv /glpi/* .

[root@localhost public_html]# mv /glpi/.* .

[root@localhost public_html]# rm -rf  glpi/

Cài đặt Install Composer

[root@localhost public_html]# sudo curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

[root@localhost public_html]# sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

[root@localhost public_html]# composer install


Disable SELinux

[root@localhost public_html]# vi /etc/selinux/config

SELINUX=disabled

Chmod thư mục :

[root@localhost public_html]#  chmod -R 755 config/

[root@localhost public_html]#  chown -R apache:apache config/

[root@localhost public_html]# chmod -R 755 files/

[root@localhost public_html]# chown -R apache:apache files/


Mở trình duyệt tiến hành cài đặt :

Chọn OK


Chọn Accept ContinueChọn Install


Check lỗi và fix lỗi GLPIỞ đây ta thấy có 4 lỗi :

imap extension test 

[root@localhost public_html]# yum install php-imap

[root@localhost public_html]#systemctl restart httpd

Zend OPcache extension test

[root@localhost public_html]#yum install php-opcache

[root@localhost public_html]#vi /etc/php.d/10-opcache.ini

opcache.enable_cli=1
opcache.memory_consumption=128 opcache.interned_strings_buffer=8 opcache.max_accelerated_files=4000 opcache.revalidate_freq=60 opcache.fast_shutdown=1

[root@localhost public_html]#systemctl restart httpd

CAS extension test

[root@localhost public_html]#composer require jasig/phpcas

APCu extension test

[root@localhost public_html]#yum install php-apcu

xmlrpc extension test

[root@localhost public_html]#yum install php-xmlrpc -yNhập thông in Database


Chọn Database GLPI đã tạo sẵn

Thông tin đăng nhập :

glpi/glpi : admin account,
tech/tech : technical account,
normal/normal : “normal” account,
post-only/postonly : post-only account.

Sau khi đăng nhập hệ thống sẽ yêu cầu đổi tất cả password các user, đổi xong mở Terminal lên xóa file : Install/intall.php đi là xong

Cuối cùng là chiến thôi :)
Nhãn: