PhpMyadmin - Cài đặt bảo mật phpMyAdmin với Apache trên CentOS 7


Như các bài trước hướng dẫn cài các ứng dụng có hướng dẫn chi tiết cài Apache, php, MariaDB... các bài này có thể tham khảo từ hướng dẫn cài đặt Virtual host trên Centos 7 .
Trên Centos thì MariaDB dần dần thay thế hoàn toàn Mysql ngày xưa thường cài đặt trên Linux, và cách thức của nó thì làm việc hoàn toàn không khác gì Mysql mấy, với những phiên bản mới sau này thì hầu như tương thích hoàn toàn.

Cài đặt bảo mật cho phpMyadmin như sau :

[root@localhost ~]#yum install epel-release

[root@localhost ~]# yum install phpmyadmin

Chỉnh sửa nội dung bên trong file phpMyadmin.conf

[root@localhost ~]#  vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Options +FollowSymLinks +Multiviews +Indexes
AllowOverride None AuthType basic AuthName "Authentication Required" AuthUserFile /etc/phpMyAdmin/.htpasswd Require valid-user

Và chỉnh sửa IP trong mục này của Server cài Apache và phpmyadmin


# Apache 2.2 Order Deny,Allow Deny from All Allow from 1xx.xxxxxx2 Allow from ::1

Sau khi cài xong phpmyadmin, tiến hành tạo user xác thực Authentication

Tạo user Authentication có tên là phamquanglocvn

[root@localhost ~]# sudo htpasswd -c /etc/phpMyAdmin/.htpasswd phamquanglocvnKhi chạy dòng lênh trên hệ thống yêu cầu tạo password cứ nhập vào là xong

[root@localhost ~]# systemctl restart httpd

Khởi động lại Apache và đăng nhậpCuối cùng dùng tài khoản MariaDB tạo từ trước và đăng nhậpNote : vậy thông tin này lưu ở đâu, cứ dựa vào cú pháp ở trên mà xem

[root@localhost ~]# vi /etc/phpMyAdmin/.htpasswd
Nhãn: