Reference - Cài đặt và cấu hình GitLab trên Centos 7


GitLab là một công cụ vòng đời DevOps dựa trên web cung cấp trình quản lý kho lưu trữ Git cung cấp các tính năng đường dẫn wiki, theo dõi vấn đề và CI / CD, sử dụng giấy phép nguồn mở, được phát triển bởi GitLab Inc.Nghe thì hay vậy thật sự nó cũng hay thiệt :), Do đang làm backup config cisco đẩy lên GitLab lên sẵn post cách cài đặt GitLab trên Centos 7 lên luôn, nói chung khá đơn giản.

Ok, làm ra sản phẩm thì khó chứ người ta làm rồi mình sài thì cũng khó vậy thôi keke. OK cách cài đặt như sau.

Cài một số gói cần thiết cho GitLab trên Centos 7 như sau :

yum -y install curl policycoreutils openssh-server openssh-clients postfix

systemctl start sshd

systemctl start postfix

systemctl enable sshd

systemctl enable postfix

Sau khi cài đặt các packed cần thiết ta tiếp tục cài Gitlab


curl -sS https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash

 Cài đặt và cấu hình GitLab trên Centos 7

Bắt đầu cài đặt

yum -y install gitlab-ce

Cấu hình URL cho Gitlab

Đầu tiên chỉnh host cho Centos 7 như sau:

Cài đặt và cấu hình GitLab trên Centos 7


Tiếp theo cấu hình phần gitlab trong /etc/gitlab

cd /etc/gitlab/


vi gitlab.rb

Tìm dòng external_url và sửa lại như sau

external_url 'http://gitlab.phamquangloc.vn'Cuối cùng chạy cấu hình và đợi Gitlab cài đặt, quá trình này khá là lâu, nếu cố gắng đợi xíu và đừng đụng chạm j Centos 7 nếu không cần thiết, khoản 3 phút mới xong.

gitlab-ctl reconfigure

OK, tiếp theo disable firewall hay mở port centos, tùy nhu cầu, đây mở port như sau


firewall-cmd --permanent --add-service ssh

firewall-cmd --permanent --add-service http

firewall-cmd --reload

firewall-cmd --list-all


Cuối cùng thì đăng nhập vào web với địa chỉ url config ở trên, hoặc IP là vào Gitlab. :)

Cài đặt và cấu hình GitLab trên Centos 7


Cài đặt và cấu hình GitLab trên Centos 7


Cài đặt và cấu hình GitLab trên Centos 7Nhãn: