Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7


Trên Centos 8, Cockpit đã hỗ trợ sẵn tận răng chỉ cần enable lên là chạy phà phà, có nói sơ về nó ở bài Management CentOS 8 Linux With Cockpit Web Console

Vậy ở trên Centos 7 thì sao, về bản chất thì cũng như nhau cả thôi, cài sẵn và giờ cài nhưng được cái thao tác khá đơn giản.Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7Cài đặt nhanh bằng câu lệnh sau trên Centos 7


sudo yum install cockpit


Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7


systemctl enable --now cockpit.socket


[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --add-port=9090/tcp --permanent


[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload


Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7


Kiểm tra trạng thái OK chưa :)


Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7Sau khi open port firewall OK rồi, đăng nhập vào test thôi, đến đây thì chẳng khác gì Centos 8 :) Nhưng khi đăng nhập vào thì thiếu một số function do chưa cài đầy đủ như Centos 8.


Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7Sau khi đăng nhập thì ta thấy backend đã rút gọn hơn so với Centos 8 là vì sao, vì hiện tại khi install Cockpit nó chỉ là trình điều khiển, vậy muốn điều khiển cái gì thì cài thêm service cho nó.Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7Test thử join domain nào, hiện tại trên Centos 7 chưa có realmd nên chức năng này sẽ bị ẩn, vậy cần phải cài đặt mới sử dụng được.


[root@centos7 ~]# yum install realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd adcli openldap-clients policycoreutils-python samba-common samba-common-tools krb5-workstation


Sau khi cài đặt xong nó đã enable lên và có thể join domain ngon lành.Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7Ok, bắt tay vào giải quyết vấn đề nào :


Nhập thông tin domain vào và join như trên windowns


Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7


Sau khi join domain hoàn thành thì status sẽ như sau


Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7


Cuối cùng chỉ cần kiểm tra trên domain, thấy thông tin ngon lành là ok rồi.Reference - Cài đặt nhanh Cockpit Web Console trên Centos 7


Còn lại nếu bạn muốn làm gì thì cài service bạn cần vào là dùng thôi, Cockpit chỉ là công cụ giúp trực quan, còn làm được gì bên trong đòi hỏi kiến thức của bạn và vận dụng nó đúng và hợp lý. :)Nhãn: