Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasq


Tối nay sẽ có một bài thú vị như thế này, như trên Linux muốn dùng DNS vs DHCP thì có nhiều DNS vs DHCP software như BIND, PowerDNS,Dnsmasq. Hôm nay sẽ dùng Dnsmasq để dùng cho bài lab này, vì sao ? nó dễ cài và nhanh nữa. Cách cài đặt như thế nào thì tham khảo bài sau : Hướng dẫn cài đặt Dnsmasq trên centos 8


Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasqOK, nếu nói cài đăt thì khá là đơn giản, hiểu vài cú pháp là giải quyết ok, nhưng để hiểu nó chạy như thế nào và debug để biết mới là vấn đề quan trọng.


dig : là Domain Information Groper nó sử dụng giống nslookup, mục tiêu dùng để  truy vấn tên miền.


dnsmasq : Là opensource miễn phí hỗ trợ cung cấp DNS, DHCP..


Giờ làm sao để debug nó, sau đây vài ví dụ cơ bản :


Dnsmasq phải stop service đi mới debug được


[root@dns ~]# systemctl stop dnsmasq.service 


Mở terminal 1 chạy debug và Mở terminal 2 test debug


Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasq


A (Host address)

Giờ test thử khi query host add thì dnsmasq nó sẽ làm gì


Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasq


ALIAS (Auto resolved alias)Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasqCNAME (Canonical name for an alias)Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasq


MX (Mail eXchange)Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasq


NS (Name Server)Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasq


PTR (Pointer)Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasq


dig google.com @localhost  +noall +answer redhat.com ns +noall +answer
Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasqCó rất nhiều cách query có thểm tham khảo thêm phần help để show nhiều cái mong muốn hơn nữa...

Kiểm tra  file config đã đúng chưa ...


Sử dụng Domain Information Groper (dig) và cách debug cơ bản dnsmasqScript Debug DHCP nếu muốn dùng


#!/bin/sh
 case "$reason" in
     BOUND|RENEW|REBIND|REBOOT)
     echo Received variables:
     echo " Hostname: $new_host_name";
     echo " IP address: $new_ip_address";
     echo " Network: $new_network_number";
     echo " Netmask: $new_subnet_mask";
     echo " Router: $new_routers";
     echo " Domain Name: $new_domain_name";
     echo " DNS server: $new_domain_name_servers";
     ;;
 esac


Qua những ví dụ này sẽ hiểu rằng dns cài đặt dễ vậy, ta hay dùng vậy nhưng thực chất nó làm việc như thế nào, cách debug đơn giản trên giúp hình dung ra cách làm việc của nó :)


Nhãn: