Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất


Tối nay làm bài về VIM, cách thêm Plugins vào VIM trên Windowns và Linux một cách nhanh nhất có thể :)
Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtPhân biệt giữa Windowns và Linux thì mô hình chung chỉ là cách nói để phân loại OS mà thôi, còn cách làm việc thì như nhau, không gì thay đổi.


Giờ nói sơ về các Plugins sẽ cài, sau đây là top Plugin thần thánh nhiều người dùng hiện nay :Plug 'airblade/vim-gitgutter'
Plug 'editorconfig/editorconfig-vim'
Plug 'itchyny/lightline.vim'
Plug 'junegunn/fzf.vim'
Plug 'mattn/emmet-vim'
Plug 'scrooloose/nerdtree'
Plug 'terryma/vim-multiple-cursors'
Plug 'tpope/vim-eunuch'
Plug 'tpope/vim-surround'
Plug 'w0rp/ale'Windowns :


https://www.vim.org/download.php


Vào trang chủ tải bộ cài mới nhất về cài là xong, cứ Next tới là ok :)Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
Như vậy là ta đã có Vim ngon lành rồi, giờ thêm Plugins nữa là xongVim 8.2 trên windows khi cài nó có tạo sẵn bộ vimfiles, thì ta cứ kế thừa thư mục này mà sử dụng, cần gì thì thêm file vào thôiReference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
Giờ quan trọng nhất cần một file plug.vim, file này có sẵn trên github lấy về sử dụng thôi, muốn downlaod về hay hay kéo về bằng powershell gì cũng đượcReference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim

Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
Quay lại đường dẫn như hình chỉnh file _vimrc, phần này quan trọng nhất
Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
https://github.com/huntie/dotfiles/blob/f8a129f8e306c853ab52234f605b1d872b0448b1/vim/.vimrcCopy nội dung ném vào file _vimrc

Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtThay vì tạo một file plugin riêng, ném luôn config các plugin cần import vào Vim cho nhanh
Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtMở Vim lên chạy :PlugInstall và đợi chờ là hạnh phúc :)


Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtReference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtLinux :


Đầu tiên linux phải cài Vim trước tiên, như trên Pop OS


sudo apt-get install vim


Trên Linux cũng không khác gì windowns là bao, tương tự như trên đó là kéo file, và đường dẫn sẽ là ~/.vim/xxxReference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất

curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim --create-dirs \ https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vimThay vì như trên windowns copy pugin quăng vào file .vimrc, thì đây tạo 1 file config riêng, sau khi tạo file này thì config kia chỉ copy paste thôi, còn muốn làm như trên cũng được, không sao~/.vim/plugins.vimNội dung trong file plugins.vim này là thông tin plugins
call plug#begin('~/.vim/plugged')
Plug 'airblade/vim-gitgutter'
Plug 'editorconfig/editorconfig-vim'
Plug 'itchyny/lightline.vim'
Plug 'junegunn/fzf.vim'
Plug 'mattn/emmet-vim'
Plug 'scrooloose/nerdtree'
Plug 'terryma/vim-multiple-cursors'
Plug 'tpope/vim-eunuch'
Plug 'tpope/vim-surround'
Plug 'w0rp/ale'
call plug#end()
Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtKhi mọi thứ đã chuẩn bị xong, quay lại file .vimrc copy toàn bộ nội dung như trên windowns ném vào và không cần sửa gì hết là ok
vi  ~/.vimrc
Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất Giờ là chạy :PlugInstall xong thôiReference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtNhìn sơ sơ qua thấy khá đẹp đây :) đẹp thì đẹp như sử dụng thành thạo nó mới đáng nói, còn nếu khó quá thì có help :) :)Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
Nhãn: