Red hat - Cấu hình NIC TEAMING


NIC (Network interface card ) teaming : là chức năng cho phép nhiều card mạng vật lý trên server  gộp chung lại  với nhau thành một "team" nhằm gộp băng thông của các Card mạng và tăng cường khả năng chịu lỗi (fault tolerance) cho kết nối mạng trên Server. Khi một trong các Card mạng này bị lỗi thì tự động các card mạng còn lại sẽ đảm nhận kết nối để đảm bảo việc gián đoạn kết nối và hoàn toàn không cần đến phần mềm bên thứ 3.

NIC teaming trên Windowns

Đầu tiên check xem trong Red Hat hiện tại đang có những card mạng vật lý nàoTrước khi tạo 1 team nào đó ta xác định trước sẽ tạo tên team và nhóm card mạng nào sẽ thuộc về team đó:
+Tên team : Team0
+Card mạng : eno16777736 , eno33554960 (Nhóm 2 card này thành 1 team)

-Tạo 1 team với tên là Team0 với cú pháp :

[administrator@localhost /]$ nmcli connection add con-name team0 type team ifname team0 config '{"runner":{"name":"activebackup"}}'

(activebackup : tên của mode cần tạo : Mode 1 (active-backup policy))

-Thêm card mạng thứ nhất vào team0 :

[administrator@localhost /]$ nmcli connection add con-name team0-p1 type team-slave ifname eno16777736 master team0

-Thêm card mạng thứ 2 vào team0 :

[administrator@localhost /]$ nmcli connection add con-name team0-p2 type team-slave ifname eno33554960 master team0 


-Gán IP cho team0 :

[administrator@localhost /]$ nmcli connection modify team0 ipv4.addresses '10.0.0.100/24' ipv4.method manual connection.autoconnect yes

- Cuối cùng active các team vừa tạo :


[administrator@localhost /]$ nmcli connection up team0 
: Active Team0


[administrator@localhost /]$ nmcli connection up team0-p1 : Active card mang 1[administrator@localhost /]$ nmcli connection up team0-p2 : : Active card mang 2


- Sau khi mọ thứ success có thể ping test tới Team0 xem nó hoạt động chưa.

[administrator@localhost /]$ ping 10.0.0.100
  - Cách kiểm tra xem Team0 đã tạo chưa :
     + Kiểm tra trực quan :  -Kiểm tra bằng dòng lệnh :
   + Mở Terminal->  cd /etc/sysconfig/network-scripts/ ->ls
Nhãn: