Laravel - Cách sử dụng Route cơ bản trong Laravel 5.6


Từ phiên bản Laravel 5.3 đến giờ là 5.6 thì mục Route đã được Laravel đưa hẳng ra bên ngoài một thư mục riêng, nên mọi thao tác trên Route thì vào đường dẫn


public_html/routes/web.php


Khởi tạo Route cơ bản :
Truyền tham số cho Router
Truyền tham số cho Route nhưng Route có thể có tham số rỗng

Điều kiện và các tham số an toàn trên Route
Có thể giới hạn được các điều kiện cho tham số cần truyền vào như có phải email, số điện thoại, bắt buộc chữ thường, không được có số...Nhận biến làm tham số trên route :
Trên route có thể nhận một biến bất kỳ làm tham số, để làm được điều đó thì cần sử dụng compact()

Bí danh, định danh trong Route :
Trong Laravel hỗ trợ alias để tạo một bí danh, khi gọi bí danh sẽ chỉ ngay đến route cần gọi


Call-redirect là một đường dẫn riêng, khi chỉ đến controller nó sẽ gọi bí danh al, thì trong router ai có bí danh là al thì sẽ show ra.

Alias-la-gi là đường dẫn nằm trong Route và có bí danh là al, nên khi vào link sẽ tự chuyển.

http://laravel.demo/call-redirect

Nhóm Group trong laravel
Nhãn: