Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite

 Như bài trước nói về Cài đặt và cấu hình Nextcloud trên SUSE 15 Linux  thì có nói sơ qua cách cài đặt, cấu hình ... Bên trong module của Nextcloud có phần Office, thì có nhiều cách chọn lựa như là dùng miễn phí của Collabora Online (Use the built-in CODE - Collabora Online Development Edition) hay là dùng trial bla bla. 


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite

Cũng như khuyến cáo khi dùng miễn phí vậy thì sẽ không ổn định nếu số lượng người dùng của bạn tăng lên, vậy mới có bài hôm này : Cài đặt và cấu hình Collabora Online  trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite (Use your own server - Collabora Online).

Ok, bắt đầu cài đặt khá đơn giản như sau

Đầu tiên thì import signing key


wget https://www.collaboraoffice.com/repos/CollaboraOnline/CODE-centos7/repodata/repomd.xml.key && sudo rpm --import repomd.xml.key


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite

Tiếp theo thì thêm CODE vào package repositories


zypper ar 'https://www.collaboraoffice.com/repos/CollaboraOnline/CODE-opensuse15' 'CODE'


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite


sudo zypper mr -r 'CODE'


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite


Cuối cùng là cài đặt thôi, khá là nhanh và đơn giản


zypper ref && sudo zypper in coolwsd CODE-brand


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite


Phần quan trọng nhất sẽ là config sao cho nó chạy, để làm được điều này điều quan trọng nhất là chịu khó đọc file config của nó.


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite


Để chạy lên được cơ bản chỉ cần config 2 phần sau (Tùy vào nhu cầu mong muốn thì edit lại file config cho phù hợp).

Certificate SSL (Truyền vào Cert, CA, Key) - Chỉ sử dụng được Base64 encoded .pem


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite


openssl genrsa -out key.key 2048


openssl rsa -in key.key -out key.key


openssl req -sha256 -new -key key.key -out ca-chain.cert.csr


cat ca-chain.cert.crt key.key > cert.pem


openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in ca-chain.cert.csr -signkey key.key -out ca-chain.cert.pem


openssl rsa -in key.key -text > key.pem


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite

Cái thứ 2 là Backend storage, nếu  chạy trên các server khác nhau thì cần allow cho nó.


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite


systemctl enable coolwsd


systemctl start coolwsd


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite

Xử lý phần Firewall xong là access được ngay, nếu cần check log của service này thì


journalctl -u coolwsd


Reverse proxy 

Ở đây dùng Apache, có thể tham khảo cách cài apache như sau : cài apache suse 15 linux, cái này thì khá đơn giản rồi.

Đối với Reverse proxy  thì muốn dùng cũng được, không dùng cũng được vì trỏ thẳng về port 9980 thì vẫn chạy ngon lành, còn muốn dùng thì tham khảo sau.

vi /etc/apache2/vhosts.d/office.phamquangloc.vn.conf


Listen 443
<VirtualHost 192.168.1.101:443>
  ServerName office.phamquangloc.vn
  SSLEngine on
  SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
  SSLCertificateFile /etc/coolwsd/cert/cert.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/coolwsd/cert/key.pem
  SSLCertificateChainFile /etc/coolwsd/cert/ca-chain.cert.pem
  ########################################
  # Reverse proxy for Collabora Online
  #
  ########################################
  AllowEncodedSlashes NoDecode
  SSLProxyEngine On
  ProxyPreserveHost On
  # cert is issued for collaboraonline.example.com and we proxy to localhost
  SSLProxyVerify None
  SSLProxyCheckPeerCN Off
  SSLProxyCheckPeerName Off
  # static html, js, images, etc. served from coolwsd
  # browser is the client part of Collabora Online
  ProxyPass      /browser https://127.0.0.1:9980/browser retry=0
  ProxyPassReverse  /browser https://127.0.0.1:9980/browser
  # WOPI discovery URL
  ProxyPass      /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery retry=0
  ProxyPassReverse  /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery
  # Capabilities
  ProxyPass      /hosting/capabilities https://127.0.0.1:9980/hosting/capabilities retry=0
  ProxyPassReverse  /hosting/capabilities https://127.0.0.1:9980/hosting/capabilities

  # Main websocket
  ProxyPassMatch   "/cool/(.*)/ws$"   wss://127.0.0.1:9980/cool/$1/ws nocanon


  # Admin Console websocket
  ProxyPass      /cool/adminws wss://127.0.0.1:9980/cool/adminws


  # Download as, Fullscreen presentation and Image upload operations
  ProxyPass      /cool https://127.0.0.1:9980/cool
  ProxyPassReverse  /cool https://127.0.0.1:9980/cool
  # Compatibility with integrations that use the /lool/convert-to endpoint
  ProxyPass      /lool https://127.0.0.1:9980/cool
  ProxyPassReverse  /lool https://127.0.0.1:9980/cool
</VirtualHost>


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite


Khởi động lại Apache và kiểm tra thành quả như thế nào.

Tải app Collabora Online về và test thôiCài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite
Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite


Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suiteCài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE 15 Linux - Open source online office suite

OK, đơn giản vậy là xong, nếu tích hợp office vào nextcloud thì nên dựng server riêng để phục vụ số lượng người dùng nhiều để đạt hiệu quả tốt hơn. Nếu dùng cá nhân thì không cần cho lắm, tùy vào mục đích àm lựa chọn.

Hôm sau sẽ ngồi chém gió các module hay ho và hữu ích mà nextcloud mang lại :)Nhãn: