Text helpers thường dùng trong Ruby On Rails1. Word_wrap : (line_width mặc định là 80), bao bọc văn bản thành các dòng không dài hơn chiều rộng line_width. Phương pháp này giúp các ký tự không không vượt quá line_width
2.Simple_format : Trả về văn bản được chuyển đổi thành HTML sử dụng các quy tắc định dạng đơn giản. Hai hoặc nhiều dòng mới liên tiếp (\ n \ n) được xem như một đoạn văn và được gói trong thẻ <p>. Một dòng mới (\ n) được coi là một dòng và một thẻ <br /> được thêm vào. Phương pháp này không loại bỏ các dòng mới khỏi văn bản.
3.Truncates : một văn bản nhất định sau một chiều dài nhất định: chiều dài nếu văn bản dài hơn: length (mặc định là 30). Ký tự cuối cùng sẽ được thay thế bằng :omission (mặc định là "...") với tổng chiều dài không quá :length.Nhãn: