Khôi phục password đăng nhập Symantec Endpoint Protection Manager


Nếu như bạn là một sysadmin và hệ thống của bạn có sử dụng Antivirus Symantec Endpoint Protection Manager và một ngày đẹp trời bạn quên mất password đăng nhập. Có lẽ câu đầu bạn sẽ nói "Mọe" và tâm trạng không được vui cho lắm. Không sao, mất đi thì lấy lại lẽ thường tình. :)
Dưới đây à đoạn code nhỏ  để reset Symantec Endpoint Protection Manager về password mặc định chỉ vài bước.Trước tiên bạn hãy xác định đường dẫn bạn cài Symantec, có lẽ thói quen thông thường mọi người sẽ cài vào ổ C:\, hãy vào thẳng và thư mục Tools.

            C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

Bạn hãy tạo một file resetpass.bat trong thư mục Tools này, file này sẽ chạy thực thi đổi password cho bạn. Mở file resetpass.bat bằng notepad bất kỳ editor nào tùy ý và thêm đoạn code sau vào :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@echo off
setlocal

set CATALINA_HOME=%CD%\..\tomcat
set JRE_HOME=%CD%\..\jre

"%JRE_HOME%\bin\java.exe" -Xms64m -Xmx256m -XX:MinHeapFreeRatio=30 -XX:MaxHeapFreeRatio=40 -classpath "%CD%\..\bin\inst.jar;%CD%\..\bin\inst-res.jar" -Dcatalina.home="%CATALINA_HOME%" -Djava.library.path="%CATALINA_HOME%\bin;%CATALINA_HOME%\..\ASA\win32" com.sygate.scm.tools.DatabaseFrame setpassword admin admin
endlocal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn chú ý setpassword "admin admin " , admin là password sẽ đổi để bạn dùng login. Sau khi dán đoạn code trên vào resetpass.bat lưu lại và chạy với lệnh Run as administrator, chưa đầy 3s sau bạn có thể login vào Symantec.
Sau khi login vào Symantec Endpoint Protection Manager  sẽ hiện lên một bảng yêu cầu tạo pasword mới và hoàn thành.


Nhãn: