Laravel - Hướng dẫn build project Laravel 5.x


Laravel là một khuôn khổ web PHP miễn phí, mã nguồn mở, được tạo ra bởi Taylor Otwell và dành cho việc phát triển các ứng dụng web theo mô hình kiến ​​trúc bộ điều khiển mô hình và xem trên Symfony
Các bước build một project và config cho project đó chạy load default của laravel khá đơn giản.

Bước 1 : Vào github tải source laravel master, code gốc của larave.https://github.com/laravel/laravel

Bước 2 : Vào trang getcomposer.org để tải file phiên bản mới nhất về sử dụng, vậy composer là gì, khá đơn giản GOOGLE. Còn hiểu sơ sơ là Composer là một công cụ quản lý các thư viện trong PHP, giúp tiết kiệm thời gian với các gói thư việ cần thiết mà project cần sử dụng, bạn chỉ cần khai báo  composer sẽ tự động tải code của các thư viện về thông qua một server cộng đồng.https://getcomposer.org/download/


Bước 3 : Sau khi tải xong 2 gói trên về xả nén gói laravel master ra và copy file composer.phar tải từ trang getcomposer vào thư mục master vừa xả nén.


Bước 4 : đổi tên file .env.example thành .env, file này nằm cùng cấp với file composer.phar vừa copy vào.

Bước 5 : Kiểm tra xem máy tính đã thêm đường dẫn vào php của xampp chưa, nếu ok rồi thì tiến hành chạy các dòng lệnh sau.


Trỏ cmd đến thư mục laravel hoặc shift + chuột phải ở thư mục laravel và chạy dòng lệnh dưới để tiến hành cài thư viện cho project.


php composer.phar install

Sau khi install hoàn tất thì có thể chạy default project laravel.
Lưu ý :
Mặc định của laravel sẽ chạy vào public của master trước nên muốn bỏ qua public thì làm như sau :

Muốn bỏ đi public thì copy 2 file index và .htaccess trong trong thư mục public ra ngoài 1 cấp và sửa đường dẫn trong file index là xong .


require __DIR__.'/vendor/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/bootstrap/app.php';


Còn đường dẫn laravel.demo là dùng virtual host tạo tên miền ảo local.

Nhãn:

Laravel - Cách sử dụng Route cơ bản trong Laravel 5.6


Từ phiên bản Laravel 5.3 đến giờ là 5.6 thì mục Route đã được Laravel đưa hẳng ra bên ngoài một thư mục riêng, nên mọi thao tác trên Route thì vào đường dẫn


public_html/routes/web.php


Khởi tạo Route cơ bản :
Truyền tham số cho Router
Truyền tham số cho Route nhưng Route có thể có tham số rỗng

Điều kiện và các tham số an toàn trên Route
Có thể giới hạn được các điều kiện cho tham số cần truyền vào như có phải email, số điện thoại, bắt buộc chữ thường, không được có số...Nhận biến làm tham số trên route :
Trên route có thể nhận một biến bất kỳ làm tham số, để làm được điều đó thì cần sử dụng compact()

Bí danh, định danh trong Route :
Trong Laravel hỗ trợ alias để tạo một bí danh, khi gọi bí danh sẽ chỉ ngay đến route cần gọi


Call-redirect là một đường dẫn riêng, khi chỉ đến controller nó sẽ gọi bí danh al, thì trong router ai có bí danh là al thì sẽ show ra.

Alias-la-gi là đường dẫn nằm trong Route và có bí danh là al, nên khi vào link sẽ tự chuyển.

http://laravel.demo/call-redirect

Nhóm Group trong laravel
Nhãn: