Oxidized - Cấu hình Service cho Oxidized sau khi khởi động


Như bài trước hướng dẫn cài đặt Oxidized trên Centos 7 thì quá trình cài đặt đã hoàn tất và chạy ngon lành rồi. Nhưng có một vấn đề là khi khi khởi độn xong chạy vào chạy dịch vụ lên lại ư ? Đó là bad ideal vậy nên mới đẻ ra Cấu hình service cho Oxidized sau khi khởi động.


Oxidized - Cấu hình Service cho Oxidized sau khi khởi động

OK, bắt tay vào làm thôi nào :

Đầu tiên cần xác định kịch bản như sau, biến Oxidized  thành một service có thể start | stop | restart và cho nó tự động chạy khi khởi động.

Như thủ công thì ta chạy Oxidized nó sẽ mới chạy dịch vụ, vậy giờ gán nó và service thì nó tự động kích hoạt.

Cấu trúc như sau : 

#vi /etc/systemd/system/oxidized.service

[Unit]
Description=Oxidized - Network Device Configuration Backup Tool
After=network-online.target multi-user.target
Wants=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/rvm/gems/ruby-2.3.8/wrappers/oxidized
User=root
KillSignal=SIGKILL
Environment="OXIDIZED_HOME=/root/.config/oxidized"
Restart=on-failure
RestartSec=300s

[Install]
WantedBy=multi-user.target


Ta tạo một service như sau :

vi /etc/systemd/system/oxidized.service

Oxidized - Cấu hình Service cho Oxidized sau khi khởi động


Nội dung bên trong như trên và các thông số sẽ là :

ExecStart : Hiện tại Oxidized đang chạy ruby 2.3.8 với project hiện tại nên đường dẫn sẽ chỉ vào link như trên, có thể tạo link ảo vẫn được, nhưng đây dùng link cố định.

Oxidized - Cấu hình Service cho Oxidized sau khi khởi động


User : Oxidized khuyến khích không nên dùng root để sử dụng dịch vụ, nên nếu muốn thì phân tạo thêm user oxidized và ủy quyền nó để dùng, có thể dùng root.

Environment : Chỉ Environment về thư mục của Oxidized đang dùng, có thể set nó như sau

echo "OXIDIZED_HOME=/root/.config/oxidized" | sudo tee --append /etc/environment

Oxidized - Cấu hình Service cho Oxidized sau khi khởi động

Tới bước này tham khảo bài sau : how to disable selinux in centos 7 để tắt selinux đi, khi tắt và khởi động lại làm bước tiếp theo.

Sau khi tạo xong file service thì chạy nó lên.

systemctl start oxidized.service

systemctl enable oxidized.service

Cuối cùng kết quả như sau :

systemctl status oxidized.service


Oxidized - Cấu hình Service cho Oxidized sau khi khởi động


Check lại kết quả

Oxidized - Cấu hình Service cho Oxidized sau khi khởi động
Nhãn: